ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์

พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

กรมการพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2564

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุม