ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต

พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

กรมการพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2564

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

กรมการพัฒนาชุมชน

วันนี้ 10 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.นายวิเชียร สุริยะรัศมีเวช  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.นพรัตน์ ได้ดำเนินการโครงการการน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) เป็นเวทีที่ 3 เวทีการถอดบทเรียน ซึ่งถือเป็นเวทีสุดท้ายในการดำเนินโครงการฯ นี้ดำเนินการ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โดยมีประชาชนเข้าร่วมจำนวน 30 ราย 

10 January 2018 /

16:42 น.

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ/หนังสือสั่งการ