ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์

พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

กรมการพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2564

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

@นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี ร่วมเตรียมความพร้อมกลุ่มผู้ผลิตชุมชน ตามนโบายขับเคลื่อน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ นำทีมโดย นายวีรชาติ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฟาร์มเห็ดบ้านกลาง ม 2 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี

02 January 2019 /

14:31 น.

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุม