@ปทุมธานี “สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ร่วมกิจกรรมการดำเนินโครงการพลังเครือข่ายขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนเคลื่อนที่ : CDD Mobile กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านต้นโพธิ์”

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นางสาวชนม์สิตา เดชเกรียงไกร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ต้อนรับทีมงานศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก พร้อมร่วมกิจกรรมการดำเนินโครงการพลังเครือข่ายขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนเคลื่อนที่ : CDD Mobile กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านต้นโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)