@ปทุมธานี “สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ติดตามและประเมินผล ให้คำปรึกษาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) อำเภอหนองเสือ”

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นางพีรดา จริยะกุลญาดา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมนักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผล ให้คำปรึกษาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ก่อนเข้าสู่กระบวนการพัฒนา กลุ่มกล้วยทอดแบรคแตก และกลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)