@ปทุมธานี “สพจ.ปทุมธานี ร่วมประชุมหารือโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดปทุมธานี”

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี นำโดย นายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี ร่วมประชุมหารือโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดปทุมธานี โดยมี ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ฯ เป็นประธานในการประชุม ในการนี้มีหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ พัฒนาการอำเภอคลองหลวง พัฒนาการอำเภอลาดหลุมแก้ว พร้อมนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)