“@ปทุมธานี ถิ่นบัวหลวง”ประชุมพิจารณาคัดเลือกผ้าประจำจังหวัด ตามโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

▪ ๘ พ.ย.๖๒:๑๐.๐ น.
▪ นายพินิจ บุญเลิศ (ผวจ.ปท.) มอบหมายให้ นายชาธิป รุจนเสรี (รอง ผวจ.ปท.)
▪ ประชุมพิจารณาคัดเลือกผ้าประจำจังหวัด ตามโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”
▪โดยมี นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง(พจ.ปท.)เป็นฝ่ายเลขาฯ ในการดำเนินงาน
▪ ห้องประชุม ชั้น 2 สพจ.ปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
# รักนะ ปทุมธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)