โครงสร้าง/บุคลากร

นางสุนิสา บุณยาทิาฐาน

นายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์

พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี

นางสาววรินทร ปพนธนัตถ์

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

พีรดา จริยะกุลญาดา

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ปลื้ม นับถือบุญ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

พ.อ.อ. ทรงพล ฉายแสง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(Visited 1 times, 1 visits today)