@ปทุมธานี “สพจ.ปทุมธานี ดำเนินโครงการเสริมสร้างมั่นคงเพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุขในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ปี 2561 กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2561”

19 กันยายน 2561 /

12:32 น.

@ปทุมธานี “ผู้ตรวจกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะกรรมการการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ ลงพื้นที่ประเมินคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถีต้นแบบ จ.ปทุมธานี”

13 กันยายน 2561 /

11:33 น.