@ปทุมธานี “สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ติดตามและประเมินผล ให้คำปรึกษาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ก่อนเข้าสู่กระบวนการพัฒนา อำเภอลาดหลุมแก้ว และอำเภอเมืองปทุมธานี”

13 กุมภาพันธ์ 2561 /

17:13 น.