@ ปทุมธานี นางวชิรพร แจ้มเอี่ยม พัฒนาการอำเภอเมืองปทุมธานี ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ 200,000 บาท) ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองปทุมธานี

12 พฤษภาคม 2559 /

20:53 น.

@ ปทุมธานี นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เยี่ยมชมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2559 และให้กำลังใจแก่คณะกรรมการคัดสรรฯ ระดับจังหวัด ณ ศาลารักษ์ปทุม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

12 พฤษภาคม 2559 /

12:44 น.

@ ปทุมธานี สพจ.ปทุมธานีดำเนินการรับลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นวันที่เก้า พร้อมดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2559 ณ ศาลารักษ์ปทุม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

12 พฤษภาคม 2559 /

09:35 น.

@ ปทุมธานี อำเภอลำลูกกา ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ชุมชนเมือง เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ณ ห้องประชุมอำเภอลำลูกกา

11 พฤษภาคม 2559 /

21:30 น.

@ ปทุมธานี สพจ.ปทุมธานี ดำเนินการรับลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเข้าทำการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2559 เป็นวันที่เจ็ด ณ ศาลารักษ์ปทุม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

11 พฤษภาคม 2559 /

19:59 น.

@ ปทุมธานี นางชยาภรณ์ ผอมจีน หน.ฝ่ายอำนวยการ สพจ.ปทุมธานี นำทีมนักกีฬาเปตองอำเภอลำลูกกา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตองชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

11 พฤษภาคม 2559 /

12:42 น.

@ ปทุมธานี นายปลื้ม นับถือบุญ หน.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.ปทุมธานี ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงาน “ประชารัฐ สุขใจ SHOP” ณ ศาลารักษ์ปทุม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

10 พฤษภาคม 2559 /

19:13 น.

@ ปทุมธานี นางสุนิสา บุณยาทิษฐาน พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี ให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ในการรับลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ ณ ศาลารักษ์ปทุม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

10 พฤษภาคม 2559 /

17:14 น.