@ ปทุมธานี อำเภอลาดหลุมแก้ว ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 61 พรรษา ณ ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว

02 เมษายน 2559 /

12:28 น.

@ ปทุมธานี นางสุนิสา บุณยาทิตฐาน พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี ประชุมห้วหน้ากลุ่มงาน ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี วันที่ 31 มี.ค.59 เวลา 13.00 ถึง 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

31 มีนาคม 2559 /

17:41 น.

@ ปทุมธานี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.วีระพงศ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานเปิดงานสัมมนา ยกระดับ OTOP ด้วย วทน. ณ. ห้องประชุม วว. คลองห้า จ.ปทุมธานี

31 มีนาคม 2559 /

14:21 น.

@ ปทุมธานี นางสาวอรวีย์ แสงทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ร่วมกับนักวิชการพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ติดตามการจัดทำแผนธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไอศครีมและน้ำสมุนไพรครูแดง ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี

29 มีนาคม 2559 /

15:11 น.

@ ปทุมธานี คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดปทุมธานี ปล่อยเงินกู้ยืม เพื่อการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่สมาชิกกองทุนสตรีทั้ง 7 อำเภอ ณ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดปทุมธานี

29 มีนาคม 2559 /

11:14 น.

@ ปทุมธานี คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดปทุมธานี ปล่อยเงินกู้ยืม เพื่อการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่สมาชิกกองทุนสตรีทั้ง 7 อำเภอ ณ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดปทุมธานี

28 มีนาคม 2559 /

18:51 น.

@ปทุมธานี จัดทำโครงการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ำ กิจกรรมจัดทำวีดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ำ รวม 2 เส้นทาง พร้อมบันทึกเสียงเป็นภาษาไทย ความยาว 15 นาที และแปลคำบรรยายแบบเคลื่อนไหวเป็นภาษาอังกฤษ (Sub-litle)

28 มีนาคม 2559 /

18:00 น.

@ ปทุมธานี อำเภอหนองเสือ ประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference เกี่ยวกับการดำเนินงานอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองเสือ

28 มีนาคม 2559 /

16:29 น.