@ปทุมธานี “สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ร่วมกิจกรรมการดำเนินโครงการพลังเครือข่ายขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนเคลื่อนที่ : CDD Mobile กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านต้นโพธิ์”

13 กุมภาพันธ์ 2561 /

16:34 น.