@ปทุมธานี “สพจ.ปทุมธานี ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เสริมสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนให้กับคณะกรรมการสมาคมฯ สมาชิกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุม จ.ปทุมธานี”

08 กันยายน 2561 /

16:58 น.

@ปทุมธานี “สพจ.ปทุมธานี ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน และจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานชุมชนเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่ ป.ป.ส.ภาค 1”

22 สิงหาคม 2561 /

11:20 น.