@ปทุมธานี “สพจ.ปทุมธานี ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางบูรณการความรู้แก่ชุมชน ตามโครงการบริการวิชาการในด้านการส่งเสริมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0”

08 พฤศจิกายน 2561 /

17:31 น.