ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 (กรณีทดแทน) ประจำปี 2561

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 (กรณีทดแทน) ประจำปี 2561

06 มิถุนายน 2561 /

08:52 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี รอบการประเมินครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี รอบการประเมินครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

01 มิถุนายน 2561 /

16:01 น. /

ดาวน์โหลด