“@ปทุมธานี ถิ่นบัวหลวง”ประชุม หัวหน้ากลุ่มงาน/นักวิชาการ สพจ.ปท.เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓”

▪๘ พย.๖๒:๑๓.๓๐ น.
▪นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง (พจ.ปท.) ประธาน
▪ประชุม หัวหน้ากลุ่มงาน/นักวิชาการ สพจ.ปท.เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
▪ณ ห้องประชุมพัฒนาชุมชน พช. ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
# รักนะ ปทุมธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)