“@ปทุมธานี ถิ่นบัวหลวง” ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายทอดตลาด เพื่อวางแผนดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดและและเสื่อมสภาพ โดยการขายโดยวิธีทอดตลาด

▪๗ พ.ย.๖๒:๑๐.๐๐ น.
▪นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง (พจ.ปท.) มอบหมายให้ พ.อ.อ.ทรงพล ฉายแสง หน.กง.งานบริหารฯ
▪ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายทอดตลาด เพื่อวางแผนดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดและและเสื่อมสภาพ โดยการขายโดยวิธีทอดตลาด ในวันที่ ๘ พ.ย. ๖๒
▪ณ ห้องประชุม สพจ.ปทุมธานี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
# รักนะ ปทุมธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)