@ปทุมธานี ถิ่นบัวหลวง “พช.ปทุมธานี เปิดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน”

วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น
นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน (สอ.พช.) ประจำปี ๒๕๖๓
โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมโครงการฯ มีกิจกรรมดังนี้
๑) ความรู้เรื่องสิทธิสมาชิก (สอ.พช.) โดยนายอุทัย ทองเดช กรรมการ (สอ.พช.) อดีตรอง ผวจ.อุบลราชธานี และอดีต ผอ.สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
๒) สมาชิก (สอ.พช.ปท.) ร่วมปล่อยปลาบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา
๓) ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๑๔ รูป
๔) สมาชิก (สอ.พช.ปท.) ร่วมถวายผ้าป่า แด่ พระมงคลวโรปการ(ชำนาญ อุตฺตมปญฺโญ)เจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร
๕) สมาชิก (สอ.พช.ปท.) ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาลา และลานวัด
▪️ ณ วัดชินวรารามวรวิหาร (พระอารามหลวง) ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

# รักนะ ปทุมธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)