พช.ปทุมธานี “เข้าร่วมประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่น เขตตรวจราชการที่ ๒ ผ่านโปรแกรม Zoom”

• วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

• นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานกรรมการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่น เขตตรวจราชการที่ ๒ ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ พร้อมด้วย นางประภา ปานนิตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ,นายศุภกิตต์ รอบรู้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยใช้โปรแกรม Zoom สืบเนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)

• โดยมีนายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี พร้อม นางรัตนาวดี ครุยทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางวาสนา ซาตะนัย พัฒนาการอำเภอสามโคก ร่วมรับฟังและให้กำลังใจตัวแทนเผู้นำการเปลี่ยนจังหวัดปทุมธานี

• ทั้งนี้ นางสมร ฟ้าคุ้ม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก ตัวแทนเผู้นำการเปลี่ยนจังหวัดปทุมธานี พร้อมทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลง ร่วมนำเสนอผลการขับเคลื่อนงานตามเกณฑ์การประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่น ทั้ง ๔ ด้านดังนี้
๑.) ผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ภายใน ๓ เดือน (มีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๔)
๒.) พัฒนาการของชุมชนเป้าหมาย : ด้านการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารที่เกิดขึ้นก่อน – หลัง โดยมี โก่งธนูโมเดล เป็นต้นแบบ
๓.) บทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลง ๑๕ คน ในการกระตุ้นกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
๔.) การพัฒนาขยายผลและความคิดสร้างสรรค์ ในกระบวนการขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้ต่อเนื่องยั่งยืน โดยพิจารณาจาก แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนการดำเนินงาน

• ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี และ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)