พช.ปทุมธานี “ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล”

วันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี มอบนางรัชตา แย้มพุทธคุณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมนางนันทนา อุ่นหนาฝาคั่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตาม/แก้ไขปัญหาโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบฟื้นฟูฯ) กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ CLM ขนาดแปลง ๑๐ ไร่ ของนายอดุลย์ วิเชียรชัย

โดยมีนางสาววารุณี ด้วงสงค์ รักษาราชกาารแทนพัฒนาการอำเภอคลองหลวง และนายมู๊หะหมัดยะเอส เล๊าะยอ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๑ พร้อมช่างผู้ควบคุมงาน ร่วมติดตามฯ

ณ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)