พช.ปทุมธานี “ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาสารสนเทศงานพัฒนาชุมชน CDD Big Data”

วันพุธที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

พงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาสารสนเทศงานพัฒนาชุมชน CDD Big Data จังหวัดปทุมธานี

โดยนางสาววรินทร ปพนธนัตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมการประชุมฯ

เพื่อซักซ้อมการเข้าระบบรายงาน การบันทึกรายงาน การปรับปรุงฐานข้อมูลงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สามารถประมวลผล (Data Cleansing) และใช้ประโยชน์ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการพัฒนาชุมชนได้อย่างให้ถูกต้อง

ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)