พช.ปทุมธานี “คัดเลือกหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔”

วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมนายดรณ สมิตะเกษตริน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นางสาวพัชร์อริญ หลีนวรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดปทุมธานี และคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีหมู่บ้านผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะทำงานกลั่นกรองหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ หมู่บ้าน

ภาคเช้าลงพื้นที่ บ้านคลองบางโพธิ์ฝั่งใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนางวิภาวี นิยมสมิต พัฒนาการอำเภอเมืองปทุมธานี พระครู สมุห์สุพจน์ สุภกิจโจ เจ้าอาวาสวัดบางเดื่อ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ผู้นำกลุ่ม/องค์กร ครัวเรือนสัมมาชีพ ประชาชนในพื้นที่บ้านคลองบางโพธิ์ฝั่งใต้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปทุมธานี ร่วมให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่ได้รับคัดสรร และตอบประเด็นซักถามต่างๆ จากคณะกรรมการคัดเลือกฯ

ภาคบ่ายลงพื้นที่ บ้านศาลาแดงเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายชัชชัย สารคำ ปลัดอำเภอสามโคก เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนางวาสนา ซาตะนัย พัฒนาการอำเภอสามโคก นายวิเชียร กุ่มเกวียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ผู้นำกลุ่ม/องค์กร ครัวเรือนสัมมาชีพ ประชาชนในพื้นที่บ้านศาลาแดงเหนือ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามโคก ร่วมให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่ได้รับคัดสรร และตอบประเด็นซักถามต่างๆ จากคณะกรรมการคัดเลือกฯ

โดยมีนายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี พร้อมนางรัตนาวดี ครุยทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางสาวสุณี ภิรมย์รักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกฯ

ณ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และวัดศาลาแดงเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)