พช.ปทุมธานี “คัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔”

พช.ปทุมธานี “คัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔”

วันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๙๐ น.

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ ๒ พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางและปริมณฑล (จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรปราการ) ประธานคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมด้วยนางประภา ปานนิตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก คณะกรรมฯ ร่วมคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting (โปรแกรมการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอออนไลน์) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-๑๙ ในจังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี มีข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นตัวแทนของจังหวัดปทุมธานี จำนวน ๕ ประเภท ดังนี้
๑) ประเภทผู้อำนวยการกลุ่มงาน ได้แก่ นางสาววรินทร ปพนธนัตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
๒) ประเภทพัฒนาการอำเภอ ได้แก่ นายประพันธ์ จันแดง พัฒนาการอำเภอลำลูกกา
๓) ประเภทนักวิชาการ ได้แก่ นางณัฐชนกพร ชัยวัฒน์จตุพร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
๔) ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ได้แก่ นางสาวกฤตยา วิสูตรโยธิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองเสือ
๕) ประเภทสนับสนุน ได้แก่ นางสาวน้ำฝน ทิพย์ดาลา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
๖) ประเภทลูกจ้างประจำ ได้แก่ นายอภิรมย์ แสนสิทธิ์ พนักงานขับรถยนต์
๗) ประเภทพนักงานราชการ ได้แก่ นางสาวกานต์รวี คำวิเชียร นักจัดการงานทั่วไป

โดยนายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี พร้อมนางรัชตา แย้มพุทธคุณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานพัฒนาชุมชนรอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)