พช.ปทุมธานี “ขับเคลื่อนงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดปทุมธานี”

วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมติดตาม/สนับสนุนกลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัด โครงการประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด

โดยมีนายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง นางพรอัปสร นิลจินดา ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี นายสิทธิพล ภู่สมบุญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อ​สังคม) จำกัด ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี นายนิพนธ์ แก้วธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม นางสาวรุ่งนภา แก้วธรรม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๖ และกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๖ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมการประชุมฯ

ทั้งนี้นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี พร้อมนางรัชตา แย้มพุทธคุณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาววารุณี ด้วงสงค์ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอคลอง และนักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ

การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดปทุมธานี ดำเนินการภายใต้ ๓ กลุ่มงาน ดังนี้
๑. การเกษตร
๒. การแปรรูป (SMEs/OTOP)
๓. การท่องเที่ยวโดยชุมชน

การประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อน/สนับสนุนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านคลองสาม (คาเฟ่ นวัตวิถีคลองสาม) หมู่ที่ ๑๖ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อขับเคลื่อนเป็นจุดเช็คอินใหม่ของจังหวัดปทุมธานี และเร่งรัดการดำเนินโครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมย่อย จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-Hope)

ภายหลังจากการประชุม นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะฯ ร่วมกันปลูกผักสวนครัว ตามโครงการ“ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ OTOP นวัตวิถีบ้านคลองสาม (คาเฟ่ นวัตวิถีคลองสาม)

ณ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านคลองสาม (คาเฟ่ นวัตวิถีคลองสาม) หมู่ที่ ๑๖ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)