พช.ปทุมธานี “ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาสารสนเทศงานพัฒนาชุมชน”

วันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาสารสนเทศงานพัฒนาชุมชน

โดยมีนางสาววรินทร ปพนธนัตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับงานสารสนเทศอำเภอ ทั้ง ๗ อำเภอ เข้าร่วมการประชุมฯ

เพื่อชี้แจงแนวทาง การรวบรวม ตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนของข้อมูลในแต่ละฐานข้อมูลที่สำนักงานพัฒนาชุมชนทุกอำเภอได้จัดเก็บ สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ร่วมกันได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในงานพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของกรมการพัฒนาชุมชน (CDD Big Data) สามารถแบ่งเป็น ๔ ด้าน ดังนี้
๑) ข้อมูลคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย การศึกษา สุขภาพ โครสร้างสังคม อาชีพและรายได้
๒) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ OTOP ผู้ประกอบการ OTOP รายได้ชุมชน
๓) ข้อมูลด้านทุนชุมชน ประกอบด้วย กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนชุมชน ข้อมูลหนี้ครัวเรือน
๔) ข้อมูลความเข้มแข็งชุมชน/หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผู้นำ/ปราชญ์ชุมชน

ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)