พช.ปทุมธานี “จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

วันอังคารที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมเป็นประธานได้นำกล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ที่พระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานนี้มาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคีเพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกในการเกื้อกูล แบ่งปัน อันเป็นวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ายิ่งของประเทศไทย ซึ่งเป็นเป็นแนวทางที่สำคัญให้ปวงชนชาวไทยได้นำไปปฏิบัติและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดีในการดำเนินชีวิต

โดยมีนางรัชตา แย้มพุทธคุณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวอัญชัญ คุ้มวงษ์ พัฒนาการอำเภอหนองเสือ นักวิชาการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอหนองเสือ และเครือข่ายพัฒนาชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ

ด้วยจังหวัดปทุมธานี เป็นพื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๗) ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๗ การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม ทุกจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๔) ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทำให้ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรม kick off ระดับจังหวัด ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

กิจกรรมในวันนี้ได้มีการจัดทำแปลงสมุนไพร เพื่อสร้างความมั่นคงด้านสมุนไพร ในแปลงโคก หนอง นา เพื่อต้านภัย โควิด ๑๙ ให้พี่น้องประชาชนพื้นผ่านวิกฤตภัยโควิด ๑๙ ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย โดยการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด

ณ พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงนายคณากร สินบัวผ่อง บ้านเลขที่ ๕๙/๑๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)