พช.ปทุมธานี “พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี รับครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ประจำปี ๒๕๖๔”

วันพุธที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก่นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนการประชุมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ สำหรับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนเครื่องหมายฯ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องหมายแก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม สำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต ปฏิบัติงานด้วยความมานะบากบั่น อดทน จนเกิดผลดีแก่กิจการกองอาสารักษาดินแดน หรือประกอบคุณงามความดีอื่นๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวมอันสมควรได้รับการยกย่องเป็นพิเศษ ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีและเกียรติยศ แสดงถึงคุณงามความดีที่ผู้ได้รับได้เสียสละ อุทิศตน สร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ

โดยเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” มีแบบและความหมาย ดังนี้
– อักษร ภ.ป.ร. หมายถึง พระปรมาภิไธยย่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 อันเป็นมหามงคลยิ่ง
– สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงช้างและพระแสงของ้าวไขว้ หมายถึง สัญลักษณ์กองอาสารักษาดินแดน และการเป็นชาตินักรบของบรรพบุรุษไทยมาแต่โบราณ ซึ่งเป็นความเด็ดเดี่ยว เข้มแข็งและกล้าหาญ ต่อสู้เพื่อรักษาดินแดน “แผ่นดินไทย” มาโดยตลอด
– ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง เกียรติยศ ชื่อเสียง
– แพรสีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์
– รักษาดินแดนยิ่งชีพ หมายถึง คติพจน์เหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่จักต้องรักษาดินแดน “แผ่นดินไทย” ยิ่งกว่าชีวิตของตน

ณ ห้องบัวหลวง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)