พช.ปทุมธานี “ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันประพฤติมิชอบ”

พช.ปทุมธานี “ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันประพฤติมิชอบ”

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.

นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ กิจกรรมที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันประพฤติมิชอบ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน อาสาพัฒนา (อสพ.) ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ รวม ๕๓ คน และเครือข่ายผู้นำ กลุ่ม/องค์กรระดับอำเภอ อำเภอละ ๑๐ คน รวม ๗๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑๒๓ คน

สำหรับการประชุมในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก นายมนูญศักดิ์ นวลจันทร์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) วิทยากรมาบรรยายให้ความรู้โดยมีเนื้อหา ได้แก่
๑. การป้องกันการทุจริต หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
๒. การอภิปรายหัวข้อ “แนวทางสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ด้านการสร้างความโปร่งใสการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นผ่านการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน” (พร้อมทั้งแจ้งช่องทางร้องเรียนการทุจริต)
๓. การประกาศแนวนโยบายสร้างความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม และจรรยา โดยเครือข่ายภาคประชาชน ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชุนจังหวัดปทุมธานี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

#ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง
#พช.ปทุมธานี
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)