พช.ปทุมธานี “ร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”

วันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น.

นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในรูปแบบออนไลน์

โครงการฝึกอบรมบุคลากร หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการความรู้ขององค์กร และส่งเสริมให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพพัฒนาการอำเภอ ให้ตอบสนองการขับเคลื่อนตาม ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย และแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ที่มุ่งเน้น สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเอง ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล เสริมสร้างทุนชุมชนให้ มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถะสูง ด้วยการส่งเสริมศักยภาพของผู้นำชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน การประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น นำไปสู่การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ให้เกิดขึ้นจริงอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับจังหวัดปทุมธานีมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยพัฒนาการอำเภอ จำนวน ๗ คน ได้แก่ นางสาววารุณี ด้วงสงค์ พัฒนาการอำเภอคลองหลวง นางชนม์สิตา พุทธชาติ พัฒนาการอำเภอธัญบุรี นางวิภาวี นิยมสมิต พัฒนาการอำเภอเมืองปทุมธานี นายชัยวัฒน์ อินทร์ตะ พัฒนาการอำเภอลาดหลุมแก้ว นายประพันธ์ จันแดง พัฒนาการอำเภอลำลูกกา นางวาสนา ซาตะนัย พัฒนาการอำเภอสามโคก และนางสาวอัญชัญ คุ้มวงษ์ พัฒนาการอำเภอหนองเสือ

โดยมีกำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน
#pathumthanicdd
#ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)