พช.ปทุมธานี “นายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”

วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

นายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๒ ภาคกลางปริมณฑล ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยมีนายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี นางสาววรินทร ปพนธนัตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และพัฒนาการอำเภอทั้ง ๗ อำเภอเข้ารับนโยบายฯ โดยมอบนโยบายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีเตรียมความพร้อมตามประเด็นตรวจรายการประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ดังนี้
๑. การดำเนินงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๒. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๓. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
๔. การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
๕. การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
๖. การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
๗. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
๘. การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๙. การติดตาม กำกับ เร่งรัดการขับเคลื่อนตัวขี้วัดและค่าเป้าหมาย การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพัฒนาการจังหวัด รอบการประเมินที่ ๑ ให้บรรลุเป้าหมาย

ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำประเด็นสำคัญเพิ่มเติม ดังนี้
๑. การตรวจสอบข้อมูลบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมาย การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต้องดำเนินให้เสร็จ และรายงานผลให้จังหวัดภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
๒. การแต่งตั้งทีมพี่เลี้ยง ในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. การติดตามหนี้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
๔. เร่งรัดการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จ
๕. ฝากให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอช่วยกันประชาสัมพันธ์งาน “โอทอปไทย สู้ภัยโควิด-๑๙” ที่กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ ๑-๓ ศูนย์แสดงสินค้าและการ ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน
#pathumthanicdd
#ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)