พช.ปทุมธานี “ร่วมประชุมสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ประจำปี ๒๕๖๔”

วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๔ ของสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

โดยมีนายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางรัชตา แย้มพุทธคุณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางรัตนาวดี ครุยทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาววารุณี ด้วงสงค์ พัฒนาการอำเภอคลองหลวง นางชนม์สิตา พุทธชาติ พัฒนาการอำเภอธัญบุรี นางวิภาวี นิยมสมิต พัฒนาการอำเภอเมืองปทุมธานี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมงานฯ

นางณัฏฐนันท์ กำจัด นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมฯ เป็นหนึ่งในยี่สิบห้าของสมาคมผู้นำสตรีในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการตั้งสมาคมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสมาชิกในการสร้างความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานโครงการของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ตลอดจนเป็นองค์กรการกุศล ในการพัฒนาชุมชน รวมทั้งสนับสนุนช่วยเหลือการดำเนินงานของส่วนราชการ และส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสตรี เด็ก และผู้ด้อยโอกาส โดยได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี
อาทิ ร่วมกิจกรรมในงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทุกวันที่ ๒๘ กรกฎาคม งานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทุกวันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี งานร้อยรักษ์รวมใจผู้นำสตรีไทย มอบทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนในจังหวัดอย่างต่อเนื่องทุกปี มอบทุนสนับสนุนอาชีพแก่ผู้ประกอบการ OTOP มอบรางวัลผู้หญิงเก่งสาขาต่างๆ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การส่งเสริมอาชีพสตรี ผู้ด้อยโอกาส และงานวันสตรีสากล เป็นต้น ปัจจุบัน สมาคมฯ มีสมาชิกทั้งสิ้น ๒,๑๒๓ คน ซึ่งสมาคมได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสมาคม และพัฒนาอาชีพสมาชิกสมาคมอย่างต่อเนื่อง

ผู้ว่าราชการปทุมธานี กล่าวว่า สตรีมีพลังมากมายมหาศาล ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประเทศ ปัจุบัน มีผู้นำหรือหน้าส่วนราชการเป็นผู้หญิงมากมาย ปัจจุบันสตรีไม่ได้เป็นช้างเท้าหลังเหมือนในอดีต สตรีเป็นช้างเท้าหน้า สตรีเป็นทั้งสี่เท้า สตรีมีบทบาทมากมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ มีสตรีดำรงตำแหน่งสำคัญในระบบราชการมากมาย เช่นกัน การดำเนินงานของสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ก็ควรสร้างความยั่งยืน การรักษามาตรฐาน มีการพัฒนาไปข้างหน้า เน้นชุมชนเข้มแข็ง การสร้างความมั่นคงให้ครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก เช่น ส่งเสริมการค้าขาย เล็กๆ กิจกรรมหรือธุรกิจเล็กๆ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ใช้เทคโนโลยีในการจำหน่ายสินค้า เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า การที่สตรีช่วยกันดูแลตนเอง ลดการพึ่งพาจากส่วนราชการ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก จังหวัดปทุมธานี มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การเข้าถึงหมู่บ้าน การเข้าถึงชุมชน การล่องเรือทางน้ำ เยี่ยมชมวัดวาอาราม การคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมการแต่งกาย ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะยั่งยืน คงอยู่ตลอดไป ต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการปทุมธานีได้ให้กำลังใจผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีในการทำงาน และขอขอบคุณสมาคมฯ ที่ได้แบ่งเบาภาระการทำงานของส่วนราชการ พร้อมอวยพรปีใหม่ในปี ๒๕๖๕ แก่ผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีและผู้ร่วมงานทุกคนว่า “ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน คิดปรารถนาสิ่งใด ขอให้สมปรารถนา ภยันอันตรายใดๆ ขอให้อย่าได้เฝ้าพาน โรคภัยใดๆ ขออย่าได้มี มีแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดปี ๒๕๖๕ และตลอดกาลและนานเทอญ”

จากนั้น ผู้ว่าราชการปทุมธานี ได้มอบทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียน เรียนดีแต่ยากจน และเด็กด้อยโอกาส จำนวน ๑๗ ทุน และร่วมถ่ายภาพกับกรรมการสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีและหัวหน้าส่วนราชการ

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน
#pathumthanicdd
#ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)