พช.ปทุมธานี “ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน/พัฒนาการอำเภอ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕”

วันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน/พัฒนาการอำเภอ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอทั้ง ๗ อำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมการประชุมฯ

เพื่อติดตามความก้าวหน้าของภารกิจสำคัญและวางแผนการขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ ตลอดจนวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบและประเด็นสำคัญในการประชุม ดังนี้

๑. ข้อสั่งการจากการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย มีดังนี้
๑.๑ การยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการบริหารราชการระดับพื้นที่ ให้ความสำคัญในการทำงานด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ทั้งการประเมินความโปร่งใส (ITA) ของ ป.ป.ช. และการส่งเสริมให้ข้าราชการบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน
๑.๒ การส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOP ให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่าราคาที่สูงขึ้น รวมทั้งการช่วยเหลือช่องทางการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้รายได้กลับคืนสู่ชุมชน
๑.๓ การสำรวจตลาดชุมชน ตลาดท้องถิ่น ตลาดออนไลน์ ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้ผู้ผลิตและเจ้าของตลาดได้พบปะกัน และพัฒนาตลาดไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งให้ความสำคัญในการลงพื้นที่ไปสร้างขวัญกำลังใจ ไปตรวจเยี่ยม จับจ่ายใช้สอยอุดหนุนผู้ประกอบการ และกำหนดแนวทางสื่อสารกับสังคมให้ได้รับรู้รับทราบ
๒. การดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ สถานที่ตั้งโครงการปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมพรมหาเถร) คลอง ๙ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อสานต่อแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดตามพระราชปณิธานของพระองค์ท่านที่ได้ให้ไว้กับประชาชนในวันเสด็จขึ้นครองราชย์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่รับความเดือดร้อนเข้ามาอบรม เพื่อจะนำความรู้ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติมาปรับใช้ เพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชน มีความภาคภูมิใจ รวมทั้งยกระดับเกษตรกร ให้มีความรู้มากยิ่งขึ้น ซึ่งประเทศไทยมีที่จังหวัดปทุมธานีเพียงแห่งเดียว
๓. แนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๔. การดำเนินงานการขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๕. การดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดปทุมธานี
๖. การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
๗.. โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO)
๘. โครงการการบริการวิชาการสู่สังคม “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่ตลาดดิจิทัล”
๙. การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๖๕
๑๐. การขับเคลื่อนระบบ BIG DATA กรมการพัฒนาชุมชน
๑๑. การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วยวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพืยง
๑๒. โครงการ “กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและสวัสดิการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี”
๑๓. การบริหารจัดการและติดตามหนี้สินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน
#pathumthanicdd
#ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)