พช.ปทุมธานี “ร่วมประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปทุมธานี (คจพ.จ.)”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมบัวหลวง ซั้น ๕ ศาลากลาง จังหวัดปทุมธานี

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปทุมธานี (คจพ.จ.) โดยมีนายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และคณะกรรมการขจัดความยากจนฯ จังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมประชุมฯ

ทั้งนี้ ก่อนการประชุมฯ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยยกให้เป็น “วาระจังหวัดปทุมธานี” เพื่อขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาศัยกลไกทุกภาคส่วน ในการบูรณาการขับเคลื่อน และผลักดันการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมกันทั้งระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้บุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน จึงขอประกาศให้การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น “วาระจังหวัด” ที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน

โดยนายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี เลขานุการ (คจพ.จ.) กล่าวว่า จังหวัดปทุมธานีมีจำนวนเป้าหมายครัวเรือนยากจนและระบบ TPMAP ซึ่งตกเกณฑ์มิติความยากจนจากดัชนีความยากจน ๕ มิติ ประกอบด้วย มิติด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านรายได้ ด้านการศึกษา และการเข้าถึงบริการภาครัฐ จำนวน ๓,๓๑๓ ครัวเรือน จากการตรวจสอบความถูกต้องของครัวเรือนเป้าหมายโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ (คจพ.อ.) พบว่ามีครัวเรือนตกเกณฑ์เพียง ๓๔๐ ครัวเรือน มีครัวเรือนที่ไม่พบปัญหา จำนวน ๑,๙๗๓ ครัวเรือน แต่พบครัวเรือนตกเกณฑ์ที่ไม่มีข้อมูลในระบบ TPMAP อีก ๑,๓๐๘ ครัวเรือน รวมมีครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จำนวน ๑,๖๔๘ ครัวเรือน

ที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบข้อมูลบุคคลหรือครัวเรือนเป้าหมายที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ (คจพ.อ.) โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้สั่งการให้มีการประชุม (คจพ.จ.) ทุก ๒ เดือนเพื่อติดตามความคืบหน้าในการช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายต่อไป

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน
#pathumthanicdd
#ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)