พช.ปทุมธานี “จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”

วันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี มอบนางสาววรินทร ปพนธนัตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนกลุ่มงานสนเทศการพัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยมีนายสุดใจ น้อยสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ นายคมสันต์ สันติผลธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ นางสาวกฤตยา วิสูตรโยธิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองเสือ พร้อมด้วยผู้นำชุมชนตำบลบึงชำอ้อ เข้าร่วมประชุมฯ โดยการนำข้อมูล จปฐ./กชช.2 ค ข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชน มาจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อกำหนดแผนโครงการที่เป็นความต้องการของชุมชน แล้วนำโครงการดังกล่าวเข้าสู่การจัดทำแผนพัฒนาตำบล

ที่ประชุมมีมติ คัดเลือกรรมการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลบึงชำอ้อ จำนวน ๑๓ คน โดยมี นายเทียบ สืบทอง กำนันตำบลบึงชำอ้อ เป็นประธาน และคัดเลือกโครงการ ปุ่ยหมักชีวภาพ (ฮอร์โมนไข่) เป็นโครงการสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน
#pathumthanicdd
#ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)