พช.ปทุมธานี “จัดพิธีทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๕”

วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ วัดชินวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี พระคุณเจ้า พระมงคลวโรปการ (หลวงพ่อชำนาญ) เจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายสุทัศน์ คงแย้ม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี ผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดปทุมธานี ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมในพิธี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ไว้ในพระราชูปถัมภ์ และพระราชทาน พระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” การดำเนินงานของกองทุน ได้จัดกิจกรรมมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย กำหนดให้ทุกจังหวัด ทอดผ้าป่าพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อนำปัจจัยเข้าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชปถัมภ์ ของแต่ละจังหวัด จังหวัดปทุมธานี ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง ๖ ปี ที่ครอบครัวยากจน และด้อยโอกาส ให้ได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย ตลอดจนสวัสดิการที่จำเป็นอย่างทั่วถึง มาตั้งแต่ ปี ๒๕๓๗ ปัจจุบันมียอดเงินของกองทุนทั้งสิ้น ๑,๗๐๙,๘๖๐.๕๕ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าพันแปดร้อยหกสิบบาท ห้าสิบห้าสตางค์)

ในปีนี้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง เหล่าพสกนิกรในจังหวัดปทุมธานี จึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมการกุศลทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ คณะข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเครือข่ายต่างๆ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทั้งหลาย ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพบริจาคเงินสมทบกองทุนผ้าป่าในครั้งนี้ โดยในปีนี้ได้รับยอดเงินบริจาคเป็นเงินจำนวน ๑๙๐,๗๖๙ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) รายได้ส่วนหนึ่งจะนำเข้าสมทบเข้ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีส่วนกลาง และอีกส่วนหนึ่งจะนำไปใช้เป็นทุนการศึกษา ให้เด็กที่ยากจนและด้อยโอกาสในจังหวัดปทุมธานี ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท รวมจำนวน ๗๐ ทุน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เด็กที่ได้รับทุนต่อไป

#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน
#pathumthanicdd
#ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)