พช.ปทุมธานี “เปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)”

วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น.

ณ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านคลองห้า หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) โดยมีนางรัชตา แย้มพุทธคุณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางรัตนาวดี ครุยทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางชนม์สิตา พุทธชาติ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอคลองหลวง นายชัยวัฒน์ อินทร์ตะ พัฒนาการอำเภอลาดหลุมแก้ว นายสิทธิพล ภู่สมบุญ กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) นายสมชาย อยู่ยืน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า กำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้ประกอบการสินค้าชุมชนเข้าร่วมงาน

นางสาวสีนวล ทิพาพงษ์ผกาพันธ์ ประธานกรรมการชุมชนท่องเที่ยวโอทอป นวัตวิถีบ้านคลองห้า กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑) สนับสนุนการจัดทำโปรแกรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
๒) รองรับการบริการนักท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการชุมชน และชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมาย ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป
๓) พัฒนาศักยภาพของผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหลวง ร่วมกับชุมชนได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมค้นหาและจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เด่น และการทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ ณ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านคลองห้า หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-hope) กรมการพัฒนาชุมชน มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ของผู้ประกอบการ กลุ่มองค์กร และครัวเรือนที่ได้เข้าร่วมโครงการให้สามารถจัดกิจกรรม ที่ผู้บริโภคลงมือทำด้วยตนเอง และมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการจัดโปรแกรมที่ผู้บริโภค และนักท่องเที่ยว ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นภารกิจ และอำนาจหน้าที่ ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้มีความมั่นคง มีเสถียรภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถ และความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น

ภายหลังจากพิธีเปิด พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี พร้อมแขกผู้ร่วมงานได้เยี่ยมชมและซื้อสินค้าสนับสนุนผู้ประกอบการสินค้าชุมชน และลองย่างข้าวหลาม และลองทำหมี่กรอบส้มซ่า ผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านคลองห้า

โดย ตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลองห้า เปิดให้บริการทุกวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ขอเชิญประชาชนที่สนใจ สามารถสนับสนุนผู้ประกอบการสินค้าชุมชนได้ที่ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านคลองห้า หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน
#pathumthanicdd
#ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)