พช.ปทุมธานี “ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปทุมธานี”

วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

โดยมีนายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี เลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ระดับจังหวัด และคณะทำงานระดับอำเภอ เข้าร่วมการประชุม

คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปทุมธานี กำหนดกลไกขับเคลื่อนขจัดความยากจน ด้วยการตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนรายมิติ และคณะทำงานติดตามและประเมินผล เพื่อปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดปทุมธานี แบบพุ่งเป้า : แก้จน คนปทุมธานี รวบรวมผลการวิเคราะห์ปัญหาครัวเรือนตามแบบ ศจพ.๓ /ศจพ.๔ โดยใช้ “หลัก ๔ ท” (ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากร ทางออก) มีกระบวนการทำงาน ดังนี้

๑.) ทีมปฎิบัติการ/ทีมพี่เลี้ยง จำแนกประเภทครัวเรือน เป็น ๓ ประเภทคือ พัฒนาได้ ,สงเคราะห์ ,พัฒนาตนเองได้ จากนั้น รวบรวมแนวทางแก้ไขปัญหาครัวเรือน (โครงการ/กิจกรรม) จำแนกเป็นรายมิติส่ง ศจพ.อ
๒.) ศจพ.อ จัดประชุมเพื่อบูรณาการความช่วยเหลือรายครัวเรือน แล้วรายงานผลให้ ศจพ.จ. ทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
๓.) การดำเนินการแก้ไขครัวเรือนเป้าหมาย ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และต้องบันทึกผลการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP ทุกครั้ง ที่ทีมปฎิบัติการ/ทีมพี่เลี้ยง หรือหน่วยงานให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย

ที่ประชุมมีมิติให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีเป็นหน่วยหลักในการทำข้อมูลให้คณะทำงานฯ และมอบหมายให้หน่วยงานเป็นเจ้าภาพในการปฏิบัติการขจัดความยากจนรายครัวเรือน พร้อมดำเนินการแก้ไขตามสภาพปัญหา ๕ มิติ ดังนี้
มิติสุขภาพ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี)
มิติความเป็นอยู่ (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี)
มิติการศึกษา (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี)
มิติการมีรายได้ (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี สำนักพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย)
และมิติการเข้าถึงการบริการภาครัฐ (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี)

ซึ่งจากการบันทึกรายงานปัญหา/ความต้องการในระบบบ Logbook จังหวัดปทุมธานี จากระบบ TPMAP Logbook ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ มีจำนวนครัวเรือนที่ต้องช่วยเหลือ จำนวน ๒,๖๐๓ ครัวเรือน

ทั้งนี้ นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ทั้ง ๗ อำเภอ สำรวจและแยกประเภทความต้องการช่วยเหลือตามสภาพปัญหา ๕ มิติ เพื่อวางแผนในการให้ความช่วยเหลืออย่างตรงเป้าหมาย และเกิดประสิทธิภาพตรงความต้องการของครัวเรือนเป้าหมาย และเน้นย้ำให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา

(Visited 1 times, 1 visits today)