ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี “มอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ และมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ (เรื่องเล่าเร้าพลัง)”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปทุมธานีและหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๕) โดยมีนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม

ซึ่งก่อนวาระการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้มอบเงินทุนอุปการะเด็ก “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” แก่เด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี บริบูรณ์ ที่ครัวเรือนยากจนและด้อยโอกาส และเด็กในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่ ๗ อำเภอๆ ละ ๑๐ ทุนๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท รวมเป็น ๑๐๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวได้มาจากการทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ณ วัดชินวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ไว้ในพระราชูปถัมภ์ และพระราชทาน พระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” การดำเนินงานของกองทุน ได้จัดกิจกรรมมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย กำหนดให้ทุกจังหวัด ทอดผ้าป่าพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อนำปัจจัยเข้าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชปถัมภ์ ของแต่ละจังหวัด จังหวัดปทุมธานี ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง ๖ ปี ที่ครอบครัวยากจน และด้อยโอกาส ให้ได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย ตลอดจนสวัสดิการที่จำเป็นอย่างทั่วถึง มาตั้งแต่ ปี ๒๕๓๗

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ ให้นางสาวผุสดี ประทีปชนะชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปทุมธานี เจ้าของผลงานองค์ความรู้ (เรื่องเล่าเร้าพลัง) เรื่อง กข.คจ. กับวันนี้ที่รอคอย ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นองค์ความรู้ดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน

#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน
#pathumthanicdd
#ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)