พช.ปทุมธานี “ดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและประเมินผลทุนหมุนเวียน จังหวัดปทุมธานี”

วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องบัวหลวง ชั้น ๒ เดอะไพน์ รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและประเมินผลทุนหมุนเวียน โดยมีพัฒนาการอำเภอและผู้แทนทั้ง ๗ อำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบล/เทศบาล ทั้ง ๗ อำเภอ รวม ๓๘ คน เข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ นายสะมะภู สิงห์ดง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน กล่าวว่า สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดปทุมธานี ดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและประเมินผลทุนหมุนเวียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับจังหวัด ในการบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เร่งรัดและติดตามหนี้ค้างชำระ จากสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญา

โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวเมชญา ชูวงศ์สวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มกฏหมาย สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีหนี้ที่จะหมดอายุความ” และนายกฤศ แก้วประเสริฐ (อาจารย์เต็ด) เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “กลยุทธ์การติดตามหนี้ให้เกิดประสิทธิภาพ การพัฒนาศักยภาพตนเองและการสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน”

#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน
#pathumthanicdd
#ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)