พช.ปทุมธานี “ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปทุมธานี (ศจพ.จ.)”

วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี เลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปทุมธานี (ศจพ.จ.) เป็นประธานการประชุม (ศจพ.จ.) โดยมีนางสาวพัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าคณะทำงานติดตามและประเมินผล นางสาวกมลวรรณ อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดปทุมธานี คณะทำงานมิติที่ ๕ ด้านอาชีพและรายได้ นางสาววรินทร ปพนธนัตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ (ศจพ.จ.) ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เลขานุการคณะทำงานมิติที่ ๑ ด้านสุขภาพ ผู้แทนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี เลขานุการคณะทำงานมิติที่ ๒ ด้านความเป็นอยู่ และมิติที่ ๕ ด้านการเข้าถึงบริการของภาครัฐ ผู้แทนจากศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เลขานุการคณะทำงานมิติที่ ๓ ด้านการศึกษา ผู้แทนจากเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เลขานุการคณะทำงานมิติที่ ๔ ด้านอาชีพและรายได้ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบงาน ศจพ. อำเภอ ทั้ง ๗ อำเภอเข้าร่วมการประชุม

โดยมีวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้คณะทำงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ.) ปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบ TPMAP Logbook (ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อนำข้อมูลในระบบ TPMAP Logbook ส่งต่อให้คณะทำงานขับเคลื่อนรายมิติ ทั้ง ๕ มิติ ใช้เป็นข้อมูลในการประสานงานส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน บูรณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ จากระบบ TPMAP Logbook ตามสถาพปัญหา และตามความต้องการครัวเรือนตกเกณฑ์ต่อไป

#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน
#pathumthanicdd
#ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)