พช.ปทุมธานี “ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ให้การสนับสนุน กำกับ ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดปทุมธานี”

วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

นายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๒ ภาคกลางและปริมณฑล ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อให้การสนับสนุน กำกับ ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เพื่อค้นหารูปแบบ (Model) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยกลไกวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น เป็นต้นแบบได้ ตามแนวทาง “๑ ผู้ตรวจฯ ๑ SE ดีเด่น”

โดยมีนายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี นางรัตนาวดี ครุยทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี และนายสิทธิพล ภู่สมบุญ กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด/รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

สำหรับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จังหวัดปทุมธานี มีผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินของกรมการพัฒนาชุมชนอยู่ในระดับ C+ และมีผลการดำเนินงานดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการที่ ๒ ภาคกลางและปริมณฑล โดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด มีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น อาทิ ข้าวหอมปทุม และเซรัมบำรุงผิว ที่สกัดจากใบบัวหลวง เป็นต้น

เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม สร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ และการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมทั้งประเทศ กรมการพัฒนาชุมชนจึง มอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยกลไกวิสาหกิจเพื่อสังคม บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายสุดท้าย คือ การลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับฐานราก ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศให้ดีขึ้น

ทั้งนี้ นายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้คำแนะนำ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จังหวัดปทุมธานี ให้ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อยกระดับจากบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ระดับ C+ ไปสู่ระดับ A ต่อไป

#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน
#pathumthanicdd
#ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)