พช.ปทุมธานี “ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน/พัฒนาการอำเภอ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕”

วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมราชสีห์ บัวหลวง ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน/พัฒนาการอำเภอ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอทั้ง ๗ อำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามการขับเคลื่อนงานงานตามนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน และงานตามนโยบายของจังหวัดปทุมธานี โดยมีระเบียบวาระการประชุมชม ดังนี้

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การประชุมผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน วันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่อิมแพค เมืองทองธานี ผู้บริหารกรมฯ แจ้งประเด็นเน้นย้ำในการขับเคลื่อนงานนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน ๙ ประเด็น ดังนี้
๑.) การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ๒.) พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ๓.) ประกวดลายผ้าพระราชทาน ๔.) การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา ๕.) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ๖.) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ๗.) ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ๘.) สานพลังประชารัฐ (SE) ๙.) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดปทุมธานี อาทิ บริจาคโลหิต ,กองทุนแม่ของแผ่นดิน ,กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ,ศูนย์ผู้นำจิตอาสา พช. และปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร
ข้าราชการย้ายเข้าจำนวน ๓ ราย ได้แก่
๑.) นายพุฒินันท์ เกษทองมา พัฒนาการอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ย้ายมาดำรงตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
๒.) นางสาววรรณพร บุญมี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน) กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ย้ายมาดำรงตำแหน่ง (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี
๓.) นางจิตสุภา ผดุงเจริญ นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานสารบรรณกลางและอำนวยการ สำนักงานเลขานุการกรม ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ข้าราชการย้ายออกจำนวน ๑ ราย คือ นางสาวปุณยาพร พานมะลิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดหลุมแก้ว ย้ายไปดำรงค์ตำแหน่ง นักจัดงานงานทั่วไป กลุ่มงานสารบรรณกลางและอำนวนการ สำนักเลขานุการกรม

เรื่องเพื่อทราบ
๑.) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ ไตรมาส ๓ เขตตรวจราชการที่ ๒ กำหนดดำเนินการในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
๒.) โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ ๖๐ ปี พช. กิจกรรมสานสัมพันธ์แข่งกีฬาเชื่อมความสามัคคีครบ ๖๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชน เขต ๒ กำหนดดำเนินการในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
๓.) การดำเนินงานโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕
๔.) การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ”โคก หนอง นา”
๕.) การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖.) การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๖๕
๗.) การสนับสนุนวาระชุมชน “การส่งเสริมการออมภาคประชาชน” กรมการพัฒนาชุมชน (1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต)
๘.) พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕
๙.) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ ร้อยละการเบิกจ่ายโครงการตามยุทธศาสตร์
๑๐.) บัญชีลูกหนี้เงินยืมในปีงบประมาณและนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕
๑๑.) โครงการ “กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและสวัสดิการ สพจ.ปทุมธานี”
๑๒.) สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
๑๓.) ผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
๑๔.) การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
๑๕.) การบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน
#pathumthanicdd
#ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)