พช.ปทุมธานี “ประชุมคณะทำงานรับผิดชอบตัวชี้วัดในระบบ TPMAP Logbook”

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมข้าวหอมปทุมธานี ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี เลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปทุมธานี (ศจพ.จ.) เป็นประธานการประชุม (ศจพ.จ.) โดยมีนางสาวพัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าคณะทำงานติดตามและประเมินผล ,นางธนินท์พรรณ ภววัฒนานุสรณ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี หน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๒๓ ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ,นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี หน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๒๖ คนที่อายุ ๖ ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ,นางสาวกมลวรรณ อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดปทุมธานี หน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๒๐ คนอายุ ๑๕-๕๙ ปี มีอาชีพ และมีรายได้ ,ผู้แทนจากสำนักงานท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี หน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๗ คนอายุ ๖ ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ ๓๐ นาที ,ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี หน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๘ ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพมั่นคงถาวร ,ตัวชี้วัดที่ ๒๑ คนอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มีอาชีพ และรายได้ และตัวชี้วัดที่ ๓๑ ครอบครัวมีความอบอุ่น ,ผู้แทนจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี หน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๙ ครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่ม และบริโภคพอเพียงตลอดปีอย่างน้อยคนละ ๕ ลิตร ต่อวัน ,ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ครัวเรือนมีน้ำใช้พอเพียงตลอดปี อย่างน้อย คนละ ๔๕ ลิตรต่อวัน และตัวชี้วัดที่ ๑๕ เด็กอายุ ๓-๕ ปี ได้รับการบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน ,ผู้แทนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี หน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๑๒ ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ ,ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี หน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๑๓ ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี ,ผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี หน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๑๔ ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ,ผู้แทนจากศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี หน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๑๖ เด็กอายุ ๓-๕ ปี ได้รับการบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน และตัวชี้วัดที่ ๑๗ เด็กจบชั้น ม.๓ ได้เรียนต่อชั้น ม.๔ หรือเทียบเท่า ,ผู้แทนจากสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี หน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๑๘ คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ที่ยังไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทำ ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ และตัวชี้วัดที่ ๑๙ คนอายุ ๑๕-๕๙ ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ ,ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี หน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๓๐ ครัวเรือนมีส่วนร่วมทำสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุม

เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ข้อมูลในระบบ TPMAP Logbook (ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า) ที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด นำไปขับเคลื่อนการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้ทุกหน่วยงานส่งข้อมูลผลการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ตามตัวชี้วัด ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน เพื่อรายงานผลการให้ความช่วยเหลือในที่ประชุมกรมการจังหวัดประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน
#pathumthanicdd
#ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)