พช.ปทุมธานี “จัดกิจกรรมวันเชิดชูเกียรติ คนปทุมธานี ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีมอบโลรางวัลและประกาศเกียรติคุณ“วันเชิดชูเกียรติ คนปทุมธานี ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕” โดยมีพันเอกวินัย อภัยกุลชร รองผู้อำนวยการรักษาความั่นภายในจังหวัดปทุมธานี นายอนิรุทธ์ โพธิหล้า อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี นายสุทัศน์ คงแย้ม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอสามโคก นางสาวพัชร์อริญ หลีนวรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายวีระ เจริญ​รอด​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกระแชง นางพราภรณ์ ชูชัยศรี รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดปทุมธานี ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปทุมธานี ผู้นำกลุ่ม องค์กร เครือข่ายการพัฒนาชุมชน และผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมในพิธีเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชนที่มีผลงานดีเด่น ผ่านการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕

ทั้งนี้ นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมวันเชิดชูเกียรติ คนปทุมธานี ประจำปี ๒๕๖๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่น ด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการลูกจ้าง กลุ่มองค์กรเครือขายผู้นำชุมชน และอาสาสมัครผู้มีผลงานดีเด่นในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่หน่วยงานราชการและประชาชน จำนวนทั้งสิ้น ๗๖ รางวัล ประกอบด้วย
๑.) โล่รางวัล “สิงห์ทอง” ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จำนวน ๓ รางวัล
๒.) ประกาศเกียรติคุณข้าราชการลูกจ้าง และพนักงานราชการดีเด่น จำนวน ๕ รางวัล
๓.) เกียรติบัตรรางวัลสุดยอดผู้นำในวาระครบรอบ ๖๐ ปี และกิจกรรมการพัฒนาชุมชนดีเด่น จำนวน ๖๘ รางวัล

โอกาสนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ทุกท่านที่ได้รับรางวัลในวันนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจ เป็นขวัญกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจในการสร้างความกินดี อยู่ดี ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี จนผ่านการคัดกรองอย่างดีจากหน่วยงาน ว่าเป็น “คนเก่งและดี” ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานครั้งนี้ เพราะทุกรางวัลที่ได้รับมีความสำคัญอย่างยิ่ง เป็นผลจากที่ทุกท่านมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดปทุมธานี เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดปทุมธานี ที่ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และการเมืองการปกครอง และขอให้ทุกท่านที่ได้รับรางวัลในปีนี้ รักษามาตราฐานการทำความดี เพื่อให้ได้รับรางวัลอีกครั้งในปีหน้า จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้มอบโลรางวัลและประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลกิจกรรมคัดสรรพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ (โล่รางวัลสิงห์ทอง) จำนวน ๓ รางวัล
๑.) ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ชาย) ดีเด่น ได้แก่ นายสายัน อ่อนละออ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
๒.) ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (หญิง) ดีเด่น ได้แก่ นางอารีวัฒน์ กล่อมบาง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
๓.) กลุ่มองค์กรแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีแด่น ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านต้นโพธิ์ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

รางวัลข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๔.) ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ได้แก่ นางสาววรินทร ปพนธนัตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
๕.) พัฒนาการอำเภอ ได้แก่ นางสาววิภาวี นิยมสมิต พัฒนาการอำเภอเมืองปทุมธานี
๖.) ประเภทวิชาการ ได้แก่ นางนันทนา อุ่นหนาฝาคั่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
๗.) ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ได้แก่ นางสาวผุสดี ประทีปชนะชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
๘.) ประเภทสนับสนุน ได้แก่ นางสาวกิรติกา พลภูงา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รางวัลกิจกรรมคัดสรรพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ (ประกาศเกียรติบัตร)
๙.) รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รางวัล
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านศาลาแดง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ บ้านบางนางบุญ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันกับ ๒ ได้แก่ บ้านคลองหกวา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
๑๐.) รางวัลผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ชาย) ดีเด่น จำนวน ๒ รางวัล ได้แก่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นายกมล ศิริมานพเลิศ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
รางวัลรองชนะเลิศลำดับ ๒ ได้แก่ นายสุชีพ มีประหยัด อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
๑๑.) รางวัลผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (หญิง) ดีเด่น จำนวน ๒ รางวัล ได้แก่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นางสาวสมนึก คุ้มโคม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นางสุดาวัลย์ วะยะลุน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
๑๒.) รางวัลกลุ่มองค์กรแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีแด่น จำนวน ๒ รางวัล ได้แก่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กจ.คจ.) อำเภอสามโคก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ กลุ่มน้ำพริกพ่อกำนัน อำเภอหลาดหลุมแก้ว
๑๓.) รางวัลตำบลต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเด่น จำนวน ๓ รางวัล ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
๑๔.) รางวัลสุดยอดผู้นำการพัฒนาในวาระครบรอบ ๖๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชน จำนวน ๑๐ รางวัล ได้แก่
๑. สุดยอดผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนชาย ได้แก่ นายสายัน อ่อนละออ อำเภอเมืองปทุมธานี
๒ สุดยอดผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนหญิง ได้แก่ นางอารีวัฒน์ กล่อมบาง อำเภอคลองหลวง
๓. สุดยอดผู้นำสตรี ได้แก่ นางสาวพัชร์อริญ หลีนวรัตน์ อำเภอธัญบุรี
๔. สุดยอดผู้นำสัมมาชีพชุมชน ได้แก่ นายอดุลย์ วิเชียรชัย อำเภอคลองหลวง
๕. สุดยอดผู้นำ OTOP ได้แก่ นางบุญนภา บัวหลวง อำเภอสามโคก
๖. สุดยอดผู้นำกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้แก่ นางพรนิภา พวงดี อำเภอสามโคก
๗ สุดยอดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ นางสมร ฟ้าคุ้ม อำเภอสามโคก
๘. สุดยอดผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ นายอนุวัตร ใจชอบ อำเภอสามโคก
๙. สุดยอดผู้นำกองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้แก่ นางปทุมมรัตน์ ธรรมโม อำเภอเมืองปทุมธานี
๑๐. สุดยอดผู้นำ กข.คจ. ได้แก่ นายสายชล ภู่เฉลิมตระกูล อำเภอสามโคก
๑๕.) รางวัลสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ดีเด่น ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
๑๖.) รางวัลคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ดีเด่น จำนวน ๒ รางวัล
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เทศบาลตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
๑๗.) รางวัลประเภท กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่น จำนวน ๒ รางวัล
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มปลาทูนึ่ง ปลาทูมัน ชุมชนคันทรีพาร์ค ๑๕ ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มอาชีพการส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์ ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
๑๘.) รางวัลกิจกรรมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี ๑๕๖๕ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามโคก
๑๙. รางวัลสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รางวัล ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
๒๐.) รางวัลกองทุนชุมชนที่มีผลการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รางวัล ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านท้องคุ้ง หมู่ที่ ๗ ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านหนองบึงใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
๒๑.) รางวัลหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัด ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบางลำพู หมู่ที่ ๔ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี
๒๒.) รางวัลสุดยอดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแห่งการเรียนรู้ จำนวน ๒ รางวัล ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปทุมธานี ผลงานเรื่อง “ปัญหาเขยิบ….แค่เราขยับ…” The problem budge….just we move.
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองเสือ ผลงานเรื่อง “เสริมพลัง สร้าง Smart People สู่ Work Smart”
๒๓.) รางวัลปราชญ์ชาวบ้าน ต้นแบบสัมมาชีพ จำนวน ๒ รางวัล ได้แก่ นายอดุลย์ วิเชียรชัย อำเภอคลองหลวง และนางสาวสกุณา ลางคุณเสน อำเภอสามโคก
๒๔.) รางวัลโครงการส่งเสริมกระบวนการองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จำนวน ๓ รางวัล
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้าใยกล้วย กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแสงตะวัน อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ คุกกี้เนยข้าวกล้องหอมปทุม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรทฤษฎีใหม่และการแปรรูปผลผลิต อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ Memory Box นางสาวไขแสง ร่มโพธิ์ทอง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
๒๕.) รางวัลผู้นำการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีดีเด่น ได้แก่ นางณัฎฐนันท์ กำจัด นายกสมาคมสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี
๒๖.) รางวัลผู้นำสตรีด้านการพัฒนาเครือข่ายสตรีชุมชน ดีเด่น ได้แก่ นางสาวณัฎฐ์ณัชชา นิตินันท์ อำเภอคลองหลวง
๒๗.) รางวัลผู้นำชุมชนด้านการมีส่วนร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ได้แก่ นางมาลี วัฒนเสรีเวช ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี
๒๘.) รางวัลผู้นำสตรีด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ นางธัณย์จิรา องอาจอุดมรัตน์ ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแล้ว จังหวัดปทุมธานี
๒๙.) รางวัลผู้นำสตรีด้านการสื่อสารองค์กรชุมชนดีเด่น ได้แก่ นางพิมพ์ปวีณ์ ทองประสงค์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
๓๐.) รางวัลผู้นำสตรีที่มีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ชุมชนดีเด่น ได้แก่ นางอำไพ ชลเจริญ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
๓๑.) รางวัลผู้นำสตรีรุ่นใหม่ด้านการพัฒนาอาชีพเสริมสร้างรายได้ ได้แก่ นางญาณิศา จงปัญญานนท์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
๓๒.) รางวัลผู้นำชุมชนด้านการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ได้แก่ นางพรรณี ชิณเครือ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
๓๓.) รางวัลผู้นำสตรีด้านการพัฒนาคุณภาพของสมาชิกองค์กรสตรีชุมชน ได้แก่ นางยุพิน กิจวิถี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
๓๔.) รางวัลผู้นำสตรีด้านการสร้างโอกาสและการบริหารจัดการชุมชน ได้แก่ นางณัชรัตน์ อยู่เจริญ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
๓๕.) รางวัลผู้นำสตรีด้านการประสานงานการพัฒนาชุมชน ได้แก่ นางกาญจนา ยาทอง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
๓๖.) รางวัลผู้นำสตรีด้านการมีส่วนร่มดีเด่น ได้แก่ นางจิณห์นิศา ศาสตระวาทิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
๓๗.) รางวัลผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนด้านการประสานงานดีเด่น ได้แก่ นางสุมาลี จั่นช้าง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
๓๘.) รางวัลผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนด้านการประสานงานดีเด่น ได้แก่ นางมณีรัตน์ สุกกล่ำ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
๓๙.) รางวัลประธานเครือข่ายโอทอปต้นแบบ ได้แก่ นายพงศ์วัชร์ วรวัชร์จิตต์เมธา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
๔๐.) รางวัล ผ้าไทย ใส่ให้สนุก จำนวน ๓ รางวัล ได้แก่ ๑.นางอัมพร วงษ์เล็ก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดปทุมธานี ๒.นางสาวกนกวรรณ เกตุไทย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ๓.นางภัทรภร กังวานสกุล ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
๔๑.) รางวัลผู้เข้าร่วมประกวดผ้าลายพระราชทานฯ จำนวน ๑๐ รางวัล ได้แก่
๑. นางสาวอภิษฎา มั่นพัฒนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ้าเทคนิคสร้างสรรค์
๒ นางสาววรินทรา แซ่ว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ้าเทคนิคสร้างสรรค์
๓. นางปิติมา เพ็ชรรัตน์ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอเมืองปทุมธานี ผ้าบาติก/ผ้ามัดย้อม
๔. นางไกรมณี หอมสมบัติ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอลำลูกกา ผ้ามัดหมี่ ๒ ตะกอ
๕. นางสาวสุภัชชา ลิมติยะโยธิน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอสามโคก ผ้าเทคนิคสร้างสรรค์
๖. นางสาวธันยนันท์ ปิติวัฒนโรจน์ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอเมืองปทุมธานีผ้าบาติก/ผ้ามัดย้อม
๗. นางสาวนันทพัทธ์ สุราวุธ/นางสาลินี คนบุญ/นายวิศรุฒ ขจรบุญ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ผ้าเทคนิคสร้างสรรค์
๘. นางพัชรี ดิศรานนท์ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอเมืองปทุมธานี ผ้าปัก
๙. นางสาวพิมพ์ภัทรา ปิติวัฒนโรจน์ Young OTOP อำเภอเมืองปทุมธานี ผ้าบาติก/ผ้ามัดย้อม
๑๐. นายณัฐวีณ์ ปิติวัฒนโรจน์ Young OTOP อำเภอเมืองปทุมธานี ผ้าบาติก/ผ้ามัดย้อม

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)