พช.ปทุมธานี “ประชุม คจพ.จ.ปท. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕”

วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด (คจพ.จ.ปท.) โดยมีนายคมสัน ญาณวัฒนา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี ว่าที่ร้อยตรี สุรเชษฐ์ ติระคมน์ คลังจังหวัดปทุมธานี นายสุทัศน์ คงแย้ม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี นายพงษ์ศักดิ์ พูลสวัสดิ์ จ่าจังหวัดปทุมธานี นางสาวอรุณรัตน์ ปามาคำ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต นางสาวนรารัตน์ บุญเชิด รองนายกเทศมนตรีเมืองคูคต และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม

เพื่อสรุปผลการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปทุมธานี (คจพ.จ.ปทุมธานี) โดยจังหวัดปทุมธานีมีกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ (คจพ.อ.) ๗ อำเภอ ,ทีมปฏิบัติการตำบล ,ทีมปฏิบัติการเทศบาลเมือง/เทศบาลนคร และทีมพี่เลี้ยง จำนวน ๒๑๙ ทีม และมีครัวเรือนเป้าหมายของจังหวัดปทุมธานี ในระบบ TPMAP Logbook จำนวน ๒,๗๑๓ ครัวเรือน

โดยนายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี มอบนางสาววรินทร ปพนธนัตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกำหนด ซึ่งจังหวัดปทุมธานี มีครัวเรือนที่สามารถ อยู่รอด ๓๗๓ ครัวเรือน พอเพียง ๖๔๓ ครัวเรือน ยั่งยืน ๑,๖๒๓ ครัวเรือน และครัวเรือนย้ายออก ๗๔ ครัวเรือน

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)