พช.ปทุมธานี “ดำเนินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ (สอ.พช.) ประจำปี ๒๕๖๕”

วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

นางสาววรินทร ปพนธนัตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน (สอ.พช.) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน (สอ.พช.) จังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
๑) อ่านสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ ๖๐ ปี (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) โดยนางสาววรินทร ปพนธนัตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปทุมธานี
๒) บรรยายธรรม หัวข้อ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ เป็นหลักธรรมในพุทธศาสนา หรือ”หัวใจเศรษฐี ๔ ข้อ” โดยพระราชวรเมธาจารย์(วิชาญ ถิรสีโล) เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุต)
๓) การบรรยายให้ความรู้เรื่องสิทธิของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน (สอ.พช.) โดยนายสุรศักดิ์ สามประดิษฐ์ อดีตข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้แทน(สอ.พช.) จังหวัดปทุมธานี
๔) คัดเลือกประธานกรรมการกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี โดยที่ประชุมมีมติเลือก นางสาววรินทร ปพนธนัตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นประธานกรรมการกลุ่ม (สอ.พช.)จังหวัดปทุมธานี
๕) สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน (สอ.พช.) ปทุมธานี ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยมอบน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน
#pathumthanicdd
#ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)