พช.ปทุมธานี “รวมพลังจิตอาสา มุ่งมั่นทำความดี ด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้เพื่อชาติ” ถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมจัดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดบางหลวงหัวป่า สาขาวัดระฆังโฆสิตาราม ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการ “พช. มุ่งมั่นทำความ ดี ด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้เพื่อชาติ” เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีนายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายวิฑูรย์ นวลนุกูล นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายคมสัน ญาณวัฒนา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี นางสาวผ่องพรรณ นาเอก เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน นางสาววรินทร ปพนธนัตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปทุมธานี ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอทั้ง ๗ อำเภอ และเจ้าหน้าพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ภาคีเครือข่ายและสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมฯ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม (พระครูต้น) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร ประธานดำเนินงานโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ วัดบางหลวงหัวป่า สาขาวัดระฆังโฆสิตาราม ร่วมในการจัดกิจกรรม

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้มาชุมนุมกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อน้อมรำลึกและแสดงออกซึ่งความกตัญญูที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าพสกนิกรไทยเป็นอเนกอนันต์ตลอดมา พระบุญญาธิการพระองค์ท่านปรากฏได้จากการที่ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีของพระมหากษัตราธิราชเจ้า ผู้ทรงคุณอันประเสริฐสองรัชกาลในพระบรมมหาจักรีวงศ์ และทรงสถิตอยู่ในพระบรมบรรพสตรีของพระมหากษัตราธิราช อีกทั้งทรงมีพระเมตตาแก่ผู้ทุพพลภาพและปวงชนผู้ยากไร้ ทั้งด้านอนามัย ด้านการศึกษา นอกจากนั้น ทรงมีพระเมตตาแผ่ไพศาลไปถึงทหาร ตำรวจ ตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยากลำบากให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และทรงเป็นกำลังสำคัญในการช่วยจัดการศึกษาให้แก่เยาวชน ในชนบทพื้นที่ทุรกันดารและเสี่ยงภัย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงนำหลักธรรมมาปฏิบัติทุกขณะที่มีพระชนม์ชีพ เป็นแบบอย่างแก่การเจริญตามรอยพระยุคลบาท และทรงใช้เวลาอย่างคุ้มค่า ทรงรับความเดือดร้อนลำเค็ญของผู้อื่นมาเป็นธุระที่จะช่วยปลดเปลื้อง ทรงดำริถึงการปลูกป่า ต้นน้ำลำธาร เพื่อพลิกความสมบูรณ์คืนสู่แผ่นดิน พัฒนาอาชีพให้แก่ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ เปรียบเสมือนพระองค์เสด็จมาจากฟากฟ้าช่วยให้พวกเขามีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น จึงทรงได้รับการถวายพระสมัญญานามว่า “แม่ฟ้าหลวง” ด้วยพระบุญญาธิการ พระคุณูปการ และพระคุณอันล้ำเลิศดังกล่าว คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๓ ให้วันที่ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติสืบไป โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำโครงการ “พช. มุ่งมั่นทำความ ดี ด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้เพื่อชาติ” เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยในวันนี้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมภาคีเครือข่าย ร่วมกันปลูกต้นกันเกรา ๑๐ ต้น ห่มฟาง ใส่ปุ๋ย ต้นไม้ กว่า ๑๐๐ ต้น ทั่วบริเวณวัดบางหลวงหัวป่า พร้อมกันนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรคแมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ รวมถึงร่วมกันดูแลพื้นที่ที่ได้ปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวเชิญชวน

สำหรับ “ต้นกันเกรา” เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เปลือกต้นเรียบมีสีน้ำตาล เมื่อต้นแก่จะแตกเป็นร่องลึกตามยาว มีถิ่นกำเนิดตามป่าเบญจพรรณและตามที่ใกล้กับแหล่งน้ำ ในประเทศไทย กันเกราเป็นไม้มงคลหนึ่งในเก้าชนิดที่ใช้รองก้นหลุมก่อนลงเสาเอกของบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล เพราะกันเกรา หมายถึง กันสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายไม่ให้มาทำอันตรายใด ๆ นิยมปลูกทางทิศตะวันออก เชื่อว่าช่วยปกป้องคุ้มภัย โดยดอกกันเกรา ลักษณะออกดอกเป็นช่อตามซอกใบ เมื่อเริ่มบานจะเป็นสีขาว เมื่อบานเต็มที่จะเป็นสีเหลืองอมแสด ที่กลีบโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดสั้น ปลายแยกออกเป็น ๕ แฉก ปลายแฉกแหลม มีเกสรตัวผู้ยาวติดกับกลีบดอก และมีเกสรตัวเมียยาวอีก ๑ อัน ออกดอกในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน

#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน
#pathumthanicdd
#ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)