พช.ปทุมธานี “ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาเส้นใยและผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากใยบัวหลวงจังหวัดปทุมธานี”

วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ชั้น ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าคณะทำงานพัฒนาเส้นใยและผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากใยบัวหลวงจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาเส้นใยและผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากใยบัวหลวงจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนายอุดม สอนจิตต์ อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี เป็นเลขานุการคณะทำงานฯ นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และผู้แทนคณะทำงานฯ เข้าร่วมการประชุม เพื่อสรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับเส้นใยบัวหลวงจังหวัดปทุมธานี โดยจังหวัดปทุมธานีได้ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับเส้นใยบัวหลวงแล้ว ๒ กิจกรรม ได้แก่ ฝึกอบรมการพัฒนาและยกระดับเส้นใยบัวหลวงจังหวัดปทุมธานี ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี และโครงการการส่งเสริมและพัฒนาเส้นใยบัวหลวง อัตลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี กิจกรรมพัฒนาเส้นใยจากบัวหลวงด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ดำเนินการโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้ส่งผลการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับเส้นใยบัวหลวงจังหวัดปทุมธานี ให้คณะกรรมการพัฒนาเส้นใยและผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากใยบัวหลวงจังหวัดปทุมธานี รับทราบต่อไป

#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน
#pathumthanicdd
#ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)