พช.ปทุมธานี “นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี ร่วมโครงการ EAU สู่สังคม”

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุทธามงคล มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ ดร โชติรัส ชวนิชย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา ปฐมศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ดำเนินโครงการ EAU สู่สังคม “การพัฒนาแผนธุรกิจของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจชุมชนสู่ตลาดดิจิทัล”

โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี กับมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การตลาดดิจิทัล โดยส่งเสริมให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการชุมชนและวิสาหกิจชุมชนได้ใช้การตลาดในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และสามารถเลือกผู้ประกอบการต้นแบบเข้าสู่ช่องทางการจำหน่ายในตลาดดิจิทัล รวมทั้งการขยายธุรกิจและเครือข่ายสมาชิก รวมผู้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๒๐๐ คน โดยครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรมได้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน ๕๐ คน

นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่าจะสนับสนุนผู้ผลิตผู้ประกอบการในการเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตัวเอง พัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่องทางการตลาด และขอขอบคุณทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียที่ร่วมบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดปทุมธานี ในทุก ๆ ด้าน และขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตั้งใจและนำเอาความรู้ที่ได้ในการฝึกอบรมครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป

#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins
#Soils4Nutrition
#FAO
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#pathumthanicdd
#ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)