พช.ปทุมธานี “ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปทุมธานี (คจพ.จ.ปท.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปทุมธานี (คจพ.จ.ปท.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีนายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี เลขานุการคณะกรรมการฯ ,นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ,นางสาวพัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดปทุมธานี ,นายสุทัศน์ คงแย้ม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี ,นางสาวพัชร์อริญ หลีนวรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ,นางสาวนรารัตน์ บุญเชิด รองนายกเทศมนตรีเมืองคูคต และคณะกรรมฯ เข้าร่วมการประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ ของ ศจพ.จ.ปทุมธานี และมอบแนวทางพร้อมแผนขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ระยะที่ ๒) ปี ๒๕๖๖

โดยที่ประชุมได้มีประเด็นเน้นย้ำและมอบภารกิจให้ คจพ.อ. ดำเนินการ ดังนี้
๑. ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒,๗๑๓ ครัวเรือน ให้อำเภอมอบหมาย ทีมพี่เลี้ยง/ทีมปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยือน ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง พร้อมบันทึกกิจกรรมในระบบ Logbook ทุกครั้ง
๒. ครัวเรือนเป้าหมายจากระบบ Thai QM จำนวน ๑๐,๘๗๗ ครัวเรือน ให้ดำเนินการดังนี้
๒.๑ ตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับข้อมูลครัวเรือนในระบบ TPMAP ปี ๒๕๖๕ หากมีข้อมูลครัวเรือนในระบบ TPMAP แล้ว ให้ทีมพี่เลี้ยง/ทีมปฏิบัติการ บันทึกข้อมูลสภาพปัญหา รูปบ้าน และปักหมุดครัวเรือนให้ครบถ้วนสมบูรณ์
๒.๒ กรณีครัวเรือน Thai QM ที่ยังไม่มีใน TPMAP Logbook ให้ทีมพี่เลี้ยง/ทีมปฏิบัติการ เพิ่มครัวเรือนเข้าไปในระบบ และลงพื้นที่จัดทำแผนครัวเรือนด้วยปฏิบัติการ ๔ ท(ทัศนคติ,ทักษะ, ทรัพยากร,ทางออก) และบันทึกข้อมูลสภาพปัญหา รูปบ้าน และปักหมุดครัวเรือนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมทั้งจำแนกสถานะความต้องการของครัวเรือน(พัฒนาได้,ขอรับการสงเคราะห์) จัดส่งข้อมูลให้ คจพ.อ.
๒.๓ คจพ.อ.บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามสภาพปัญหา และบันทึกกิจกรรมในระบบ TPMAP Logbook ทุกครั้ง โดยมีเป้าหมาย คือ
– ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
– ร้อยละ ๑๐๐ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
๓. รายงานผลการดำเนินงานให้ คจพ.จ.ทราบทุกเดือน (ฝ่ายเลขานุการ จะออกแบบรายงานให้) และ
๔. ให้หน่วยงานรับผิดชอบสภาพปัญหาครัวเรือนจากระบบ Thai QM ติดตาม สนับสนุน และบูรณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายร่วมกับ คจพ.อ. ตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins
#Soils4Nutrition
#FAO
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#pathumthanicdd
#ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)