พช.ปทุมธานี “ร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเส้นใยและผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากใยบัวหลวง สืบทอดวิถีชุมชน สนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา”

วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเส้นใยและผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากใยบัวหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมี พ.อ.วินัย อภัยกุลชร รอง กอ.รมน.ปทุมธานี ,นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ,นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าไทยในจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย และให้กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาผ้าไทยอย่างต่อเนื่องเกิดผลเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปทุมธานีข้อที่ ๓ พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงธุรกิจและมาตรฐานบริการ จังหวัดปทุมธานี ได้ขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ และสวมใส่ผ้าไทย โดยการส่งเสริมการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการจำหน่าย แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าไทยในจังหวัดปทุมธานี ที่สำคัญจังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดที่มีดอกบัวหลวงขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก และเป็นดอกไม้ประจำจังหวัด จึงมีการอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาฐานราก และสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี โดยการนำภูมิปัญญาการดึงเส้นใยจากบัวหลวงมาใช้เป็นวัตถุดิบ ในการผลิตผ้าทอจากใยบัวหลวง ให้เป็นผ้าที่มีลักษณะเฉพาะของจังหวัดปทุมธานี

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเส้นใยและผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากใยบัวหลวง จังหวัดปทุมธานีจัดตั้งขึ้นตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ที่ได้ทอดพระเนตรผ้าใยบัวหลวง จากงานนิทรรศการการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคกลาง และพระราชทานคำแนะนำจุดประกายความคิดของการพัฒนาและผลิตเส้นใยบัวหลวงให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สร้างอัตลักษณ์ของผ้าประจำจังหวัดปทุมธานี รวมทั้งการพัฒนาลวดลายผ้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยสามารถก้าวสู่ระดับสากล และเพื่อสืบทอดวิถีชุมชนให้ยั่งยืน ก่อให้เกิดการตื่นตัวในการทอผ้าและพัฒนาฝีมือแก่กลุ่มทอผ้าอันเป็นการสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเส้นใยและผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากใยบัวหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้รับความเมตตาจากพระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ อำเภอสามโคก ให้ใช้พื้นที่บริเวณศาลาราย รอบรูปปั้นองค์สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี เป็นที่ตั้งของศูนย์เรียนรู้ฯ แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๒ ส่วนประกอบด้วย
ส่วนที่ ๑ พื้นที่สาธิตการผลิตเส้นใยบัวหลวง และการทอผ้าจากเส้นใยบัวหลวง
ส่วนที่ ๒ พื้นที่จัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากใยบัวหลวง และเส้นใยธรรมชาติ จากเครือข่ายผู้ผลิตผ้าทอและผลิตภัณฑ์จากผ้าในจังหวัดปทุมธานี

#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins
#Soils4Nutrition
#FAO
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#pathumthanicdd
#ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

ขอขอบคุณภาพและข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)