พช.ปทุมธานี “ร่วมเปิดงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบและการจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชนและ OTOP ระดับประเทศ

วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม”

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเปิดงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบและการจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชนและ OTOP ระดับประเทศ โดยมี พระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เจ้าคณะภาคในสังกัดหนกลาง เจ้าคณะจังหวัด ทุกจังหวัด พระเถระ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่าย ร่วมในพิธี เพื่อมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับจังหวัด จำนวน ๗๗ หมู่บ้าน ระดับภาค จำนวน ๑๘ หมู่บ้าน โดยได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานโล่เชิดชูเกียรติ ให้กับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบดังกล่าว

โอกาสนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายประจัญ จันทร์เนตร์ พร้อมด้วยนางสาวอิสราพรรธน์ น้ำหมั่นคง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยนำผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ผ้าใยกล้วยบัวหลวง น้ำมันเขียว แชมพูสมุนไพร ๕ สหาย ยาหม่องสมุนไพรบ้านต้นโพธิ์ เข้าร่วมจำหน่ายในงานด้วย

สำหรับงานการจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชนและ OTOP ระดับประเทศ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ ลานหน้าอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ๘๔ พรรษา มหาราชา วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition
#FAO
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#pathumthanicdd
#ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)