พช.ปทุมธานี “ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนให้คณะกรรมการชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี”

วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี

นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี มอบนางรัชตา แย้มพุทธคุณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การบริหารจัดการเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน และการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน” ตามโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนและศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ของสำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี โดยมีพล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการชุมชนเข้ารับการอบรม เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานกับชุมชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ และนำความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition
#FAO
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#pathumthanicdd
#ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)