โครงสร้าง/บุคลากร

นางสุนิสา บุณยาทิาฐาน

นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง

พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี

นางรัชตา แย้มพุทธคุณ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางรัตนาวดี ครุยทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาววรินทร ปพนธนัตถ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายสะมะภู สิงห์ดง

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานฯ

นางนันทนา อุ่นหนาฝาคั่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยฯ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน)

นางสาวสุณี ภิรมย์รักษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยฯ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน)

นายสมศักดิ์ เพชรทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยฯ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน)

นางสาววรรณภา ชมกรด

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(กลุ่มงานบริหารการพัฒนาชุมชน)

นายภูมิศักดิ์ ศรีเทพย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน)

ส.ต.ท.หญิงอุไรวรรณ อุทัยนาง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยฯ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน)

นายธีรวัฒน์ ชื่นจิตร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน)

นางสาวลลิตา คงสม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(กลุ่มงานบริหารการพัฒนาชุมชน)

นายสมคิด ร้อยวงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน)

นางณัฐชนกพร ชัยวัฒน์จตุพร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน)

นางสาวดาราพร คงมา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน)

นางสาวน้ำฝน ทิพย์ดาลา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(กลุ่มงานบริหารการพัฒนาชุมชน)

นางสาวสุทธิดา รุนกระโทก

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
(กลุ่มงานบริหารการพัฒนาชุมชน)

นางสาวกิรติกา พลภูงา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(กลุ่มงานบริหารการพัฒนาชุมชน)

(Visited 1 times, 1 visits today)