โครงสร้าง/บุคลากร

นางสุนิสา บุณยาทิาฐาน

นายประจัญ จันทร์เนตร์

พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี

นางรัชตา แย้มพุทธคุณ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาววรินทร ปพนธนัตถ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายสะมะภู สิงห์ดง

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานฯ

นางสาววรรณพร บุญมี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยฯ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน)

นางสาวสุณี ภิรมย์รักษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยฯ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน)

นายธีรวัฒน์ ชื่นจิตร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน)

นางสาววรรณภา ชมกรด

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(กลุ่มงานประสานฯ)

นายภูมิศักดิ์ ศรีเทพย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน)

นางนันทนา อุ่นหนาฝาคั่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยฯ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน)

นางสาวดาราพร คงมา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน)

นางสาวลลิตา คงสม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(กลุ่มงานประสานฯ)

ส.ต.ท.หญิงอุไรวรรณ อุทัยนาง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยฯ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน)

นายสมคิด ร้อยวงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน)

นางสาวกิรติกา พลภูงา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(กลุ่มงานประสานฯ)

นางณัฐชนกพร ชัยวัฒน์จตุพร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน)

(Visited 1 times, 1 visits today)