พช.ปทุมธานี “นายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดปทุมธานี”

14 มกราคม 2565 /

10:58 น.